chứng nhận iso 14001
Chứng nhận ISO 14001 có thể hỗ trợ bất kỳ ngành nào, bất kể quy mô của nó hoặc các dịch vụ mà nó cung cấp, mong muốn cải thiện hiệu suất và hệ thống quản lý môi trường của mình. Các ngành được liệt kê dưới đây chỉ là một vài trong số rất nhiều ngành được hưởng lợi từ chứng nhận ISO 14001:

https://iasiso-asia.com/vietna....mese/iso-14001-certi